شماره مدرک : T8;03;10009
عنوان : بررسي ميزان شيوع اضطراب در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
نویسنده : مدير گلستان،امير جعفر
مترجم :
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : سيد رشيد حسيني
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : شيوع اضطراب%دانشجويان پزشكي%Anxiety