شماره مدرک : T8;03;10007
عنوان : بررسي فراواني علل خونريزي غير طبيعي رحمي در زنان مراجعه كننده به بيمارستان خانواده با توجه به جواب پاتولوژي در سن15تا 49 سال از سال 80تا سال 81
نویسنده : خادمي،احمد علي
مترجم : سعيد تهرانيان،سيما قاسم زاده
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : اقدس صفري
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : خونريزي رحمي%آبستني نابجا%آسيب شناسي%Bleeding's pattern% Ectopic pregnancy%Patological causes