شماره مدرک : T8;03;10006
عنوان : مقاسيه تاثير درمان جراحي فتق اينگونيال بدون دستكاري طناب اسپرماتيك و آناتومي محل با روشهاي رايج در متون در بيماران گلستان نداجا در سالهاي 1381-1378
نویسنده : كرمي،احمد رضا
مترجم : سعيد تهرانيان
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : حسين سعيدي مهر
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : فتق مغبني%جراحي%طناب اسپرماتيك%كالبد شناسي ناحيه اي