شماره مدرک : T8;03;10005
عنوان : بررسي عوامل خطر مبتلايان به سكته مغزي مراجعه كننده به بيمارستان بعثت نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران سال80-79
نویسنده : صيادي ،احمد
مترجم :
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : محمد حسين شهبازي
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : عوامل خطر ساز%انفاركتوس مغزي