شماره مدرک : T8;03;10003
عنوان : ارزيابي واكسيناسيون عليه هپاتيت B و تعيين تيتر آنتي بادي با استفاده از روش اليزات در بيماران بتا تالاسمي ماژور
نویسنده : سينائي پور فرد ،احمد
مترجم :
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي تهران
مقطع تحصیلی: دكتراي تخصصي ميكرب شناسي پزشكي
نام استاد راهنما : پرويز اديب فر
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : واكسيناسيون %هپاتيت مزمن فعال %هپاتيت ويروسي انسان--درمان%تالاسمي