شماره مدرک : T8;03;10002
عنوان : بررسي كلينيك و پاراكلينيك بيماران بستري شده با تشخيص بروسلو در بيمارستان بعثت تهران طي سالهاي1380-1374
نویسنده : جهانبخشي،احمد
مترجم : دكتر محمد فره وش،دكتر محمد رضا صفري نژاد
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : حسن نوبري
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : بروسلوز%اپيدميولوژي%بروسلوز در بيمارستان بعثت