شماره مدرک : T8;03;10001
عنوان : بررسي و مقايسه روشهاي درماني طحال برداري و CDA2 در مبتلايان به لوسمي سلول مويي بستري در بيمارستانهاي 501 و آراد تهران طي سالهاي 80-1370
نویسنده : اسدي كيايي،احمد
مترجم : عباسعلي داودي،امير سيد علي مهبد
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : حسن جلائي خو
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : طحال برداري -روشها%لوسمي با سلول مويي شكل%CDA2