شماره مدرک : T8;08;10153
عنوان : چربيها و روغنها
نویسنده / سازمان : محمد حاجي زاده
مترجم :
عنوان فرعی :
سال نشر : 1381
منبع : چربيها و روغنها
محل نگهداری:
کلیدواژه :