شماره مدرک : T8;08;10149
عنوان : فهرست مشترك نشريات ادواري لاتين
نویسنده / سازمان : كتابخانه مشترك نشريات ادواري لاتين مربوط به سالهاي (1985-2002)
مترجم :
عنوان فرعی :
سال نشر : 1382
منبع : فهرست مشترك نشريات ادواري لاتين
محل نگهداری:
کلیدواژه :