شماره مدرک : T8;08;10148
عنوان : خلاصه مقالات ششمين كنگره سراسري ميكروبشناسي ايران 27 لغايت 29 بهمن 1382
نویسنده / سازمان : انجمن ميكروب شناسي ايران
مترجم :
عنوان فرعی :
سال نشر : 1382
منبع : خلاصه مقالات ششمين كنگره سراسري ميكروبشناسي ايران 27 لغايت 29 بهمن 1382
محل نگهداری:
کلیدواژه :