شماره مدرک : T8;08;10144
عنوان : خلاصه مقالات هفتمين همايش كشوري آموزش پزشكي
نویسنده / سازمان : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
مترجم :
عنوان فرعی :
سال نشر : 1384
منبع : خلاصه مقالات هفتمين همايش كشوري آموزش پزشكي
محل نگهداری:
کلیدواژه :