شماره مدرک : T8;08;10141
عنوان : خلاصه مقالات سومين كنگره سراسري دانشجويان دامپزشكي كشور
نویسنده / سازمان : دانشگاه دامپزشكي دانشگاه اروميه
مترجم :
عنوان فرعی :
سال نشر : 1376
منبع : خلاصه مقالات سومين كنگره سراسري دانشجويان دامپزشكي كشور
محل نگهداری:
کلیدواژه :