شماره مدرک : T8;08;10020
عنوان : بررسي تأثير آموزش نظامي بر وضعيت تحصيلي دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ارتش
نویسنده / سازمان : زهرا فلاح
مترجم :
عنوان فرعی :
سال نشر : 1383
منبع :
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : آموزش نظامي% افت تحصيلي% دانشجو