شماره مدرک : T8;08;10017
عنوان : اثرات کلينيکي يون فلورايد بر روي آنزيم اوره آز
نویسنده / سازمان : ابراهيم وکيل پور
مترجم :
عنوان فرعی :
سال نشر : 1381
منبع :
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : فلورايد% آنزيم% اوره آز