شماره مدرک : T8;08;10014
عنوان : بررسي شيوع استئوپني و استئوپروز در پرسنل نظامي ارتش جمهوري اسلامي ايران شهر تهران 1384-1383
نویسنده / سازمان : فريد رضايي مقدم
مترجم :
عنوان فرعی :
سال نشر : 1383
منبع : طرح تحقيقاتي
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : تراکم استخوان پاشنه پا% فعاليت فيزيکي% پرسنل عملياتي ارتش