شماره مدرک : T8;08;10011
عنوان : بررسي اپيدميولوژيک حاملين استافيلوکک اورئوس در بيني و دست پرسنل کادر درماني و غير درماني بيمارستان بعثت نيروي هوايي
نویسنده / سازمان : محمود ظهوري نيا
مترجم :
عنوان فرعی :
سال نشر : 1382
منبع : طرح تحقيقاتي
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : استافيلوکک اورئوس% پرسنل درماني% پرسنل غير درماني% حفره بيني% دست