شماره مدرک : T8;08;10010
عنوان : چگونگي مديريت و اعمال نظارت پزشکي هوايي و تأثير آن بر توان جسمي و روحي و رواني خدمه پروازي هوانيروز
نویسنده / سازمان : دفتر پژوهش و مطالعات راهبردي نزاجا
مترجم :
عنوان فرعی :
سال نشر : 1382
منبع : طرح تحقيقاتي
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : پزشکي هوايي% روح و روان%