شماره مدرک : T8;08;10008
عنوان : بررسي شيوع افسردگي در دانشجويان پرستاري ارتش سال 83 - 82
نویسنده / سازمان : فرشته شگرف
مترجم :
عنوان فرعی :
سال نشر : 1382
منبع : طرح تحقيقاتي
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : افسردگي%