شماره مدرک : T8;08;10003
عنوان : بررسي ارتريت واکنشي در مردان 40- 20 ساله مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژي بيمارستان 501 ارتش جمهوري اسلامي ايران و عوامل مرتبط با آن
نویسنده / سازمان : سوسن سروش
مترجم :
عنوان فرعی :
سال نشر : 1381
منبع : 41ص.: جدول، نمودار
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : آرتريت واکنشي، اتيولوژي% قوميت% HLA typing