شماره مدرک : T8;08;10001
عنوان : نتايج شاخصهاي حجم خروجي با فشار در ثانيه اول (FEVI ) و پيشينه ميز ان جريان بازدم (PEER) در افراد جوان با شکايت تنگي نفس، متعاقب تستهاي تحريکي نوار متحرک، دوچرخه و کتاکولين مقايسه مي گردد.
نویسنده / سازمان : عباس نعمتي، علي مقيمي، مهدي رحمتي
مترجم :
عنوان فرعی :
سال نشر : 1390
منبع :
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : اسپيرومتري% آسم% FEV1