شماره مدرک : T8;01;10000305
عنوان : روش تحقيق کاربردي:راهنماي تهيه پيشنهاد طرح تحقيقاتي در علوم پزشکي
سرشناسه فارسی : لامعي، ابوالفتح، 1333 -
نویسندگان همکار :
محل نشر : تهران
سال نشر : 1379
تعداد صفحات : شش، 230 ص.:جدول، نمودار
موضوعات : پژوهش
رده بندی :