شماره مدرک : T8;01;10000300
عنوان : حل المسائل روشهاي آماري و شاخصهاي بهداشتي
سرشناسه فارسی : زعيم کهن حميد
نویسندگان همکار : فاطمه نادري مقدم
محل نشر : تهران
سال نشر : 1377
تعداد صفحات : 149 ص.: جدول، نمودار
موضوعات : خدمات بهداشتي--پرسشهاي امتحاني%آمار--پرسشهاي امتحاني
رده بندی :