شماره مدرک : T8;01;10000299
عنوان : آمار پزشکي پايه - باليني
سرشناسه فارسی : داوسون - ساندرز، بت
نویسندگان همکار : رابرت تراپ
محل نشر : مشهد
سال نشر : 1377
تعداد صفحات : هجده، 856 ص.: جدول، نمودار
موضوعات : آمار
رده بندی :