شماره مدرک : T8;01;10000010
عنوان : غدد توليد مثل متابوليسم و تنظيم حرارت بدن
سرشناسه فارسی : گايتون، آرتور سي .
نویسندگان همکار :
محل نشر : تهران
سال نشر : 1375
تعداد صفحات : 469 ص.: مصور، جدول، نمودار
موضوعات : فيزيولوژي
رده بندی :