شماره مدرک : T8;01;10000007
عنوان : سيستم عصبي حسهاي ويژه
سرشناسه فارسی : گايتون، آرتور سي.
نویسندگان همکار :
محل نشر : تهران
سال نشر : 1375
تعداد صفحات : 483 ص.: مصور، جدول، نمودار
موضوعات : فيزيولوژي
رده بندی :