شماره مدرک : T8;01;10000001
عنوان : شاخص هاي توموري و کاربردهاي باليني آن
سرشناسه فارسی : گودرزي،محمد تقي
نویسندگان همکار : نسرين شيخ
محل نشر : همدان
سال نشر : 1376
تعداد صفحات : 61ص.:جدول
موضوعات : سرطان ها
رده بندی :